átvitel

villamos energiának az átviteli hálózati engedélyes által, az átviteli hálózaton keresztül történő továbbítása

átviteli hálózat

közcélú hálózatnak minősülő, a villamos energia átvitelére szolgáló vezetékrendszer – beleértve a tartószerkezeteket is -, a hozzá tartozó átalakító és kapcsoló-berendezésekkel együtt, amelyet egy egységként kell kezelni

bejelentett menetrend

A mérlegkör-felelős által a rendszerirányítóhoz a bejelentési napon a Szabályzatban megadott határidőig eljuttatott mérlegkör-menetrend.

bejelentési nap

A mérlegkör-menetrend rendszerirányítóhoz történő eljuttatásának és a rendszerirányító általi feldolgozásának a napja, amely mindig munkanap, amely legalább egy nappal megelőzi az üzleti napot, és amely bejelentési napon a menetrend-bejelentésnek a következő munkanapra (és az azt megelőző szabad- és munkaszüneti napokra) vonatkozó menetrend(ek)et kell tartalmaznia.

csatlakozóberendezés

az a vezetékrendszer – a hozzá tartozó átalakító- és kapcsoló-berendezéssel együtt -, amely az átviteli vagy elosztó hálózatot a csatlakozási ponttal köti össze.

csatlakozási pont

a villamosművek, a villamosmű és a fogyasztói berendezések, továbbá a villamosmű és a közvetlen vezeték tulajdoni határa

egyetemes szolgáltatás

A villamosenergia-kereskedelemkörébe tartozó sajátos villamosenergia-értékesítési mód, amely az ország területén bárhol, meghatározott minőségben a jogosult felhasználó számára méltányos, összehasonlítható, átlátható ár ellenében igénybe vehető.

egyetemes szolgáltató (villamos energia)

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. szerinti egyetemes szolgáltatási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet.

egyforrású ellátás

Egyforrású ellátás esetén valamely piaci szereplő vagy közüzemi fogyasztó a villamos energia beszerzésére egyetlen piaci szereplővel köt szerződést.

ellátás alapú szerződés

Olyan kereskedelmi szerződés, amelyben az eladó vállalja a vevő mennyiség- és mérési időintervallum-független vételezési vagy betáplálási igényének biztosítását, meghatározott időszakra és rögzített pénzügyi feltételek mellett.

elosztás

villamos energiának az elosztó hálózati engedélyes által, az elosztó hálózatokon történő továbbítása, a fogyasztókhoz történő eljuttatása

elosztó hálózat

közcélú hálózatnak minősülő, a villamos energia elosztására és a fogyasztói csatlakozó berendezésekhez való eljuttatás céljára szolgáló vezetékrendszer – beleértve a tartószerkezeteket is -, a hozzá tartozó átalakító- és kapcsolóberendezésekkel együtt

elszámolás

a kereskedelmi megállapodások teljesítésének, a közüzemi villamosenergia- ellátás tényleges energiaforgalmának, továbbá a közcélú hálózat, valamint a rendszerszintű szolgáltatás igénybevételének az üzemi, a kereskedelmi, és az elosztói szabályzatban foglaltak szerint történő dokumentálása

elszámolási mérés

a villamosenergia-ellátási szabályzatok szerint kialakított, az átviteli, illetőleg az elosztó hálózati engedélyes, illetőleg a rendszerirányítási engedélyes felügyelete alatt álló mérőrendszer az energiaforgalom hiteles mérésére

elszámolási pont

Az elszámolási mérés (mérési rendszer) által létrehozott, vagy mérésekből számítási eljárással képzett elszámolási mérési pont, amihez egyértelműen hozzárendelhető a menetrend, a rendszerszintű szolgáltatás, az elszámolási mérés, és amely elszámolási pont a csatlakozási ponttal egyértelműen összerendelhető, továbbá amely elszámolási pont(ok) a rendszerirányító és a mérlegkör viszonyában a Mérlegkör-szerződésben, a mérlegkör-felelős és a mérlegkör-tag viszonyában a mérlegkör-tagsági megállapodásban, a Hálózati Engedélyes és a hálózatra csatlakozó viszonyában a Hálózathasználati szerződésben rögzített(ek).

erőmű

olyan energiaátalakító létesítmény, amely energiahordozó, így különösen szén, szénhidrogén, hasadó anyag, megújuló energia, hulladékból nyert energia felhasználásával villamos energiát termel

erőművi teljesítmény

a beépített villamosenergia-termelő egységek generátorkapcson, tervezési körülmények között mért névleges aktív (wattos) teljesítményeinek összege

erőművi teljesítőképesség

az erőmű csatlakozási pontján átadható, illetve átvehető hatásos teljesítmény felhasználási hely: Egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott, összefüggő terület, ahol a felhasználó a villamos energiát vagy földgázt felhasználja.

fogyasztási hely

egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott, összefüggő terület, ahol a fogyasztó a villamos energiát felhasználja; külön jogszabály össze nem függő területeket egy fogyasztási helynek, összefüggő területeket több fogyasztási helynek minősíthet

fogyasztó

villamos energiát vagy földgázt saját felhasználás céljára vételező természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság; külön jogszabály több fogyasztási helyen villamos energiát vagy földgázt vételező természetes vagy jogi személyeket, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokat egy fogyasztónak minősíthet

fogyasztói berendezés

a fogyasztó használatában lévő, villamos energiát termelő-, átalakító- és kapcsolóberendezés, vezetékhálózat és villamos energiát felhasználó berendezés a tartozékaival (készülékeivel) együtt

gázév

a tárgyév július 1-jei gáznap kezdetétől a következő év június 30-ai gáznap végéig terjedő időszak.

gáznap

az adott nap reggel 06:00-tól a következő nap reggel 06:00-ig tartó időszak.

hálózati csatlakozási szerződés

A Hálózati csatlakozási szerződést a területileg illetékes hálózati engedélyessel a feljogosított fogyasztó csatlakozási pontjára kell megkötni. A szerződés tárgya a csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítmény előfeltételeinek megvalósítása és folyamatos biztosítása.

hálózathasználati szerződés

A Hálózathasználati szerződést a területileg illetékes hálózati engedélyessel a feljogosított fogyasztónak minden csatlakozási pontjára külön meg kell kötni. A szerződés tárgya a fogyasztási hely bekapcsolása, a vásárolt villamos teljesítmény folyamatos szállítása, valamint a fogyasztásmérő berendezés kialakítása, felszerelése, üzembe helyezése, folyamatos leolvasása és az adatok mérlegkör felelősök és a rendszerirányító részére történő továbbítása. A Mérlegkör felelős számára a hálózati engedélyes és a rendszerirányító biztosítja az elszámoláshoz szükséges mért adatokat.

havi elszámolási időszak

Az az időszak, amelyre vonatkozóan a rendelkezésre állási díjat a rendszerirányító a rendszerszintű szolgáltatásra szerződött piaci szereplőkkel pénzügyileg elszámolja (tárgyhó elseje 00:00 órától tárgyhó utolsó napja 24:00 óráig).

hulladékból nyert energia

hulladéknak – a környezetvédelmi előírások betartása mellett – fűtőanyagként vagy más módon történő felhasználása során nyert energia

integrált villamosenergia-ipari vállalkozás

olyan vállalkozás, amely e törvény előírásai szerint engedélyköteles tevékenységek közül legalább két különböző villamosenergia-ipari tevékenységre engedéllyel rendelkezik (vertikálisan integrált), vagy legalább egy villamosenergia-ipari tevékenységre rendelkezik engedéllyel és más, nem villamosenergia-ipari tevékenységet is folytat (horizontálisan integrált)

kapcsoltan termelt energia

közös technológiai berendezésben, azonos tüzelőanyagokkal, legalább 65%-os energetikai hatásfokú energiaátalakítási folyamattal előállított villamos- és hőenergia

kereskedelem

a villamos energia rendszeres és üzletszerű, a villamosenergia-kereskedelmi engedélyes által végzett, nem saját felhasználási célra történő vásárlása és értékesítése

kiegyenlítő energia

Az átviteli rendszerirányító által a pozitív, vagy negatív irányú menetrendi eltérést kiegyenlető szabályozás során a mérlegkör-felelősökkel elszámolt villamos energia

kiegyenlítő energia egységára

Egységnyi mennyiségű (egy kWh) kiegyenlítő energia ára Ft-ban, amelyet a rendszerirányító minden egyes elszámolási mérési időintervallumra különfelszabályozási- és külön leszabályozási árként határoz meg, amelyet minden mérlegkörre egységesen alkalmaz, és pozitív előjelű kiegyenlítő energiamennyiség (túlvételezés) esetén a felszabályozási egységár, negatív előjelű kiegyenlítő energiamennyiség (alulvételezés) esetén a leszabályozási egységár a kiegyenlítő energia díjmeghatározás alapja az érintett mérési elszámolási időintervallumra

kiegyenlítő energia elszámolási időszak

Az az időszak (havonta, tárgyhó elseje 00:00 órától tárgyhó utolsó napja 24:00 óráig), amelyre vonatkozóan a rendszerirányító pénzügyileg elszámolja a mérlegkör-felelősökkel a kiegyenlítő energiát és a rendszerszintű szolgáltatásokra szerződött piaci szereplőkkel az energiadíjat.

kisfeszültségű hálózat

Az 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségű hálózat.

középfeszültségű hálózat

Az 1 kV-nál nagyobb és legfeljebb 35 kV névleges feszültségű hálózat.

kiserőmű

az 50 MW teljesítmény alatti erőmű

közcélú hálózat

olyan átviteli vagy elosztó hálózat, amelyet a rendszerirányítási engedélyes javaslatára a Magyar Energia Hivatal a villamosenergia-rendszer biztonságos és hatékony működéséhez szükségesnek minősít

közvetlen vezeték

közcélú hálózat részének nem minősülő, a villamosműhöz kapcsolódó, egy fogyasztónak vagy fogyasztók meghatározott csoportjának ellátására szolgáló vezeték vagy hálózati elem

legkisebb költség

az engedélyezett tevékenység gyakorlásához szükséges és indokoltan felmerült ráfordítás

megújuló energia

a geotermikus, a nap-, a szél-, a bio- és a vízenergia

menetrend alapú szerződés

Olyan kereskedelmi (adás-vételi) szerződés, amely – egyéb feltételek mellett – rögzíti a szerződés tárgyát képező villamos energia mennyiségét a szerződésben meghatározott időszakra, elszámolási mérési időintervallumra lebontott részletességgel. Menetrend alapú szerződés esetében az eladó illetve a vevő a szerződésben meghatározott mennyiségű villamos energia rendelkezésre bocsátására illetve igénybevételére vállal kötelezettséget.

mennyiségi eltérés (profilos fogyasztóknál)

Egy csatlakozási ponton az adott elszámolási mérési időszakra mért és a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján figyelembe vett villamos energiamennyiség különbsége. A pozitív eltérés túlfogyasztást, a negatív eltérés alulfogyasztást jelent.

mérési pont

Mérőpont ill. mérési pont a hálózatnak a Felek közötti szerződésben meghatározott azon fizikai pontja, ahová az elszámolási mérőket vagy az azokat tápláló mérőváltókat beépítették.

mérlegkör

A kiegyenlítő energia igénybevételének okozathelyes megállapítására és elszámolására és a kapcsolódó feladatok végrehajtására a vonatkozó felelősségi viszonyok szabályozása érdekében létrehozott, egy vagy több tagból álló elszámolási szerveződés.

mérlegkör kiegyenlítő energiája

A kiegyenlítő energia mennyiségét a rendszerirányító határozza meg minden egyes elszámolási mérési időintervallumra és minden egyes mérlegkörre vonatkozóan, a visszaigazolt menetrend, az elszámolási mérések (tényértékek) és az utasított eltérés alapján.

mérlegkör-menetrend

A mérlegkör termelését, fogyasztását, a mérlegkörnek más mérlegkörökkel kapcsolatos adás-vételét és a mérlegkör határkeresztező szállításait az előírt formában megadó és elszámolási pontokra vonatkozó menetrendek.

mérlegkör-szerződés

A kiegyenlítő energia elszámolására és/vagy az elszámolás alapjául szolgáló menetrendek bejelentésére kötött szerződés a rendszerirányító és a mérlegkör-felelős között, amely rögzíti a mérlegkör-felelős és a rendszerirányító kiegyenlítő energia elszámolásra és menetrend bejelentésre vonatkozó jogait és kötelességeit.

mérlegkör-tag

Egy adott mérlegkör tagjának az tekinthető, aki az adott mérlegkörhöz tartozás vonatkozásában a mérlegkör-felelőssel megállapodást kötött.

mérlegkör-tagsági szerződés

A mérlegkör tagsági szerződés a kiegyenlítő energia elszámolására és/vagy az elszámolás alapjául szolgáló menetrendek bejelentésére kötött szerződés a mérlegkör- elelős és egy piaci szereplő (pl. feljogosított fogyasztó, termelő, másik mérlegkör stb.) között, amely rögzíti a mérlegkör-felelős és a piaci szereplő kiegyenlítő energia elszámolásra és menetrend bejelentésre vonatkozó jogait és kötelességeit.

összekapcsolt villamosenergia-rendszer

legalább két, átviteli vezetékkel összekapcsolt villamosenergia-rendszer, melyből az egyik a Magyar Köztársaság területén működik

összekötő berendezés

több fogyasztó által használt ingatlan belső vezetékhálózatának nem az elosztó tulajdonában álló méretlen szakasza, amely az elosztó hálózat ingatlannál lévő csatlakozási pontját a fogyasztók fogyasztásmérőjénél lévő csatlakozási ponttal köti össze

profil elszámolású fogyasztó

Profil elszámolású fogyasztó lehet az a feljogosított fogyasztó, akinek az ellátása a kisfeszültségű hálózatról történik, nem rendelkezik terhelési görbe regisztrálására alkalmas távlehívható fogyasztásmérő készülékkel, továbbá a csatlakozási ponton mért fogyasztása tekintetében a névleges csatlakozási teljesítménye 3×80 Amper vagy annál kisebb, vagy közvilágítás és egyéb, a közvilágítási hálózatról ellátott, azzal együtt vezérelt világítás (telefonfülke, közlekedési jelzőtábla, reklámvilágítás, stb.) céljára vételez.

profiltípus

Statisztikai elemzéssel készült, normalizált (1000 kWh éves fogyasztásra vonatkoztatott) meghatározott időintervallumra vonatkozó fogyasztói villamosteljesítmény- igény típusgörbe.

rendszerhasználati díj

Mint annak tulajdonosa, az Elosztói Engedélyes üzemelteti a hálózatot, és gondoskodik a hibák elhárításáról is. Ezen szolgáltatásáért a fogyasztók teljes körének ún. rendszerhasználati díjat kell fizetnie az Elosztói Engedélyes részére, amely hatósági rendeletben szabályozott és országosan egységes.

rendelkezésre álló teljesítmény

Jelenti azt a teljesítőképesség-értéket (látszólagos teljesítmény, kVA), amelynek mértékéig a csatlakozási pontot ellátó Hálózati Engedélyes a hálózati csatlakozási szerződésben foglalt megállapodások szerint köteles a közcélú hálózat felől a csatlakozási pontig a hálózati teljesítőképességet (kapacitást) biztosítani.

rendszerhasználó

bármely olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki (amely) a közcélú hálózathoz villamos energia betáplálása, illetve abból villamos energia vételezése céljából kapcsolódik

rendszerirányítás

a rendszerirányítási engedélyes által folytatott, a villamosenergia- rendszer üzemvitelének, karbantartásának, fejlesztésének – beleértve a hálózatok egységes kezelését -, a rendszerszintű szolgáltatások, nemzetközi összeköttetések rendelkezésre állásának, erőművek működtetésének biztonságát, szabályosságát, minőségét, környezetkímélő voltát szolgáló célirányos tevékenységek összessége

rendszerszintű szolgáltatás

a villamosenergia-szolgáltatáson túlmenő, a villamosenergia- rendszer biztonságos és megfelelő minőségű működéséhez szükséges, a rendszerirányító által minden rendszerhasználó számára egységesen biztosított szolgáltatás

részleges ellátás alapú szerződés

Olyan ellátás alapú szerződés, amely lehetővé teszi a vevő számára, hogy menetrend alapú szerződéseket is kössön ellátásának biztosításra.

szervezett villamosenergia-piac

a szervezett villamosenergia-piac engedélyese által működtetett, a villamosenergia-keresletet és -kínálatot nyilvánosan meghirdetett, előre meghatározott módon, helyen és időben koncentráló kereskedelmi forma

szerződött teljesítmények

Jelentik a Felhasználó szerződésében rögzített hatásos (kW), ill. látszólagos (kVA) teljesítmény értéket, illetve kisfeszültségű alapdíjas vételezés esetén a fázisonkénti áramerősség (A) értékeket.

teljes ellátás alapú szerződés

Olyan ellátás alapú szerződés, amely nem teszi lehetővé a vevő számára, hogy az ellátás alapú szerződésén kívül további menetrend alapú szerződéseket is kössön ellátásának biztosításra.

termelés

villamos energiának villamosenergia-termelői engedélyes illetve kiserőmű által történő előállítása

termelői engedélyes

Aki villamos energia termelői működési engedéllyel vagy kiserőművi összevont engedéllyel rendelkezik.

többforrású ellátás

Többforrású ellátás esetén valamely piaci szereplő a villamos energia beszerzésére két vagy több piaci szereplővel köt szerződést.

vásárolt kapacitás

földgáz átadás-átvételi ponton a felhasználó rendelkezésére álló kapacitás, amelyet fejlesztési megállapodás alapján, hálózatfejlesztési hozzájárulással vagy csatlakozási díj megfizetésével a felhasználó megvásárolt, vagy egyéb igazolt módon megszerzett.

végső menedékes szolgáltatás

ideiglenes villamos energia- és földgáz ellátás, amelyet a Magyar Energia Hivatal által kijelölt kereskedő vagy az egyetemes szolgáltató biztosít azon felhasználók részére, akiket kereskedőjük vagy egyetemes szolgáltatójuk valamilyen okból nem képes ellátni.

villamos energia

a villamosenergia-ellátásban értékesített termék, amely adott villamos teljesítőképességből, és az azzal meghatározott időtartam alatt termelt és igénybe vett energia mennyiségből áll

villamosenergia-rendszer

a rendszerirányító által – az elosztó törvényben meghatározott körben történő közreműködésével – a villamosenergia-ellátási szabályzatokban rögzített elvek szerint irányított erőművek, átviteli és elosztó hálózatok összessége

villamosmű

az erőmű, az átviteli és az elosztó hálózat, valamint a csatlakozó berendezés

zöld bizonyítvány

a termelő, illetőleg a kiserőmű üzemeltetője által kibocsátott, a megújuló vagy a hulladékból nyert energiával előállított villamos energia mennyiségét vagy annak egy részét igazoló okirat